First-Line Juristen

algemene voorwaarden en PRIVACYVERKLARING 

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST-LINE JURISTEN BV 

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door
  First-Line Juristen B.V. (hierna te noemen: First-Line), met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot First-Line, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Het bepaalde in artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW is uitgesloten.
 2. Iedere aansprakelijkheid van First-Line en iedere aansprakelijkheid van een persoon en/of personen, die op grond van enige rechtsverhouding met First-Line de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoert/uitvoeren of heeft/hebben uitgevoerd, daarbij betrokken is/zijn of is/zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van First-Line wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis(sen) dat in het desbetreffende geval voor rekening van First-Line komt. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat ter kantore van First-Line.
 3. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van First-Line worden verstrekt zoals hiervoor onder 2 omschreven, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,--.
 4. First-Line is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (zoals deurwaarders). First-Line is niet aansprakelijk voor deze derden. De opdrachtgever machtigt First-Line hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking zoals omschreven onder 2 en 3 geldt ook bij aansprakelijkheid van First-Line door het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 6. Declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 21 dagen te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan de afdeling Interne Incasso van First-Line.
 7. First-Line is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten. 
 8. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en First-Line is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 9. Bij toezending van een vertaling van deze algemene voorwaarden naast de toezending van de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 10. Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

First-Line Juristen B.V. is statutair gevestigd te Tubbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer: 54733499. Deze algemene voorwaarden zijn op 30 januari 2015 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel onder nummer 2015/1 en te raadplegen op de website van First-Line Juristen B.V. (www.first-line-juristen.nl ) 
PRIVACYVERKLARING 

Laatste nieuws

- ‘Gewoon’ een transitievergoeding bij verwijtbaar handelen werknemer

Een werknemer handelt diverse keren in strijd met de veil...

- Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maak je een fout, dan kun je aansprakelijk worden gesteld...


Contactgegevens

Bezoekadres:
Haarweg 3
7651 KE Tubbergen
T 0546-629925
F 0546-629901
E info@first-line-juristen.nl

Meer informatie op onze Contactpagina.