First-Line Juristen

Gewijzigde rechtspraak bij recht WW-uitkering na ontslag op staande voet wegens dringende reden


Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan wegens een dringende reden (zoals genoemd in Boek 7, artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek). Als de werkgever vervolgens bij het UWV een WW-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV voor het recht op WW-uitkering zowel de inhoud va...

Lees meer


‘Gewoon’ een transitievergoeding bij verwijtbaar handelen werknemer

Een werknemer handelt diverse keren in strijd met de veiligheidsregels. De werkgever reageert hier adequaat op, door hem telkens schriftelijke waarschuwingen te geven. Door het verzuim van deze werknemer was er een potentieel risico op grote schade en (persoonlijke) ongelukken. Voldoende reden vo...

Lees meer


Wet modernisering Faillissementsprocedure treedt op 1 januari 2019 in werking

Faillissementen worden vanaf 1 januari 2019 efficiënter en transparanter afgewikkeld, zodat er hogere opbrengsten zijn voor schuldeisers en minder kosten. Het besluit tot inwerkingtreding is in het Staatsblad geplaatst. Eén bepaling treedt nog niet per 1 januari 2019 in werking. Die bepaling be...

Lees meer


Vof failliet: vennoten volgen niet automatisch


Is jouw cliënt schuldeiser van een vof en wil hij/zij die vof failliet laten verklaren? Een advocaat kan dan een faillissementsaanvraag indienen. Is de vof failliet, dan betekent dit nog niet automatisch dat ook de vennoten failliet zijn verklaard. Als jouw cliënt dat wenst, dan moeten...

Lees meer


Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maak je een fout, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Maar let op: algemene voorwaarden gelden alleen als ze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit ka...

Lees meer


Indirect bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde factuur


Een bv heeft in het verleden financiële diensten verricht voor een architecten-bv die sinds november 2010 failliet is. De bv stuurt een factuur op naam van deze architecten-bv aan haar holding-bv. Die betaalt een deel van de factuur, maar het restbedrag blijft onbetaald. De holding-bv w...

Lees meer


Selectieve betaling leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Een bv drijft een privékliniek. Zij is daarvoor bankleningen aangegaan. Als de bv haar betalingsverplichtingen niet meer nakomt, volgt een waarschuwing van de bank. Wanneer de betalingen uitblijven zegt de bank het krediet op. Kort daarna gaat de kliniek failliet. De bank daagt de bv en de bestu...

Lees meer


Kifid opent klachtenloket voor het MKB

Mkb-ondernemers met klachten over financieringen kunnen sinds 1 juli jl. terecht bij het Kifid. Zij konden zich tot die datum alleen via de rechter verzetten tegen maatregelen van de bank, zoals het eenzijdig verhogen van rente en het opzeggen of opeisen van een krediet. Maar procederen is te kos...

Lees meer


Na 104 weken ziekte: geen loon betalen maar wel loon over opgenomen vakantiedagen?

Na 104 weken ziekte van een werknemer hoeft een werkgever geen loon bij ziekte meer te betalen. Als de werknemer bij de werkgever in dienst blijft, medisch nog arbeidsmogelijkheden heeft en een WGA-uitkering van het UWV krijgt, bouwt die zieke werknemer net als andere werknemers vakantiedagen op....

Lees meer


Ook arbeidsovereenkomst voor arbeidsrecht bij laag tarief

Niet alleen voor de loonheffingen, maar ook voor het arbeidsrecht wordt bij een laag tarief aangenomen dat er een arbeidsovereenkomst is, ondanks dat bijvoorbeeld gezag ontbreekt. Onderdeel van het regeerakkoord is de aanname dat er een arbeidsovereenkomst is als er een laag tarief wordt betaald,...

Lees meer


Vanaf deze week verscherpt toezicht op werken met zzp’ers


Het toezicht op werken met zzp’ers is per 1 juli verscherpt. De Belastingdienst gaat nu niet alleen handhaven bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij álle kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder gev...

Lees meer


Woedende werknemer neemt ontslag


Nadat een werknemer ontslag neemt, benadert zijn werkgever hem op dezelfde dag nog een aantal keren. De werknemer houdt in zijn boosheid echter voet bij stuk dat hij ontslag neemt. Pas de dag erna komt de werknemer terug op zijn verklaring. De rechter oordeelt dat de werkgever niet voldo...

Lees meer


Het Regeerakkoord 2017-2021: wat gaat er veranderen in de sociale zekerheid?

De komende regering heeft op 10 oktober 2017 het Regeerakkoord gepubliceerd met de plannen voor de regeerperiode 2017-2021. Hierna leest u een opsomming van de plannen per het door ons gekozen onderwerp. Het is raadzaam om te beseffen dat het hier gaat om ‘plannen’ en niet om definitieve wett...

Lees meer


Aansprakelijkheid gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?


Maakt u een fout, dan bent u aansprakelijk voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Algemene voorwaarden gelden echter alleen als deze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit kan persoonl...

Lees meer


S&O-verklaring vanaf 2017 overdraagbaar


Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een S&O-verklaring – achteraf bezien – door de verkeerde werkgever is aa...

Lees meer


Dit kun je niet maken: bedreiging van de directeur

Een ontslag op staande voet strandt nogal eens, omdat een rechter alle omstandigheden van het geval moet meewegen. Maar niet in deze zaak. Een werknemer wilde tijdens een personeelsavond zijn directeur te lijf gaan en mishandeling kon alleen worden voorkomen doordat collega’s ingrepen. Al eerde...

Lees meer


Nieuwe arbowet zorgt voor (flinke) kostenstijging werkgevers


Werkgevers gaan de nieuwe arbowet in hun portemonnee voelen. De toename van de kosten is vooral toe te schrijven aan extra dienstverlening door werkgevers en nieuwe contracten. Ruim 70% van de arbodiensten heeft aangegeven dat de gemiddelde arbokosten per werknemer met meer dan 5% gaan s...

Lees meer


Gewijzigde arbowet: versterkte rol bedrijfsarts en meer rechten voor werknemers

Waarschijnlijk per 1 juli 2017 treden de wijzigingen in werking van de arbowet die de Eerste Kamer op 24 januari jl. heeft aangenomen. Deze wijzigingen versterken en verduidelijken de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Zo krijgen de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging...

Lees meer


Herziening ondernemingsrecht wijzigt ook regels personenvennootschappen

Het ondernemingsrecht wordt gemoderniseerd. Dit betekent ook dat de regels voor personenvennootschappen worden herzien. De huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv zijn verouderd en worden daarom aangepast, zodat zij beter aansluiten bij de behoefte van een onderneming. Een belangrijke wijzi...

Lees meer


Bank bepaalt hoe executieopbrengst wordt omgeslagen over schulden vof en vennoten

Een vof heeft twee vennoten. De vof en de vennoten hebben leningen gesloten bij een bank. De hypotheken op de woningen van de vennoten dienen als zekerheid voor de terugbetaling van zowel zakelijke als privéschulden. Als de woning van een van de vennoten van de (inmiddels beëindigde) vof wordt ...

Lees meer


Kamervragen gesteld over lange wachttijd compensatie rentederivaten

Eind vorig jaar werd het herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld. De zes grote banken die hiermee hebben ingestemd, zijn deze maand begonnen met de uitvoering ervan. Sommige klanten zijn inmiddels geïnformeerd over het proces en de verwachte doorlooptijden. De Rabobank verwacht pas ov...

Lees meer


Onvoldoende medewerking werknemer aan re-integratie: langdurig negatieve inkomensgevolgen

Als een werknemer niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie, kan zijn werkgever in de eerste twee jaren ziekte het loon opschorten. Of hij kan de werknemer mededelen dat het recht op loon vervalt gedurende de periode waarin hij onvoldoende meewerkt. Werkt de werknemer langdurig onvoldoende mee ...

Lees meer


WW-maatregel mag niet doorwerken in WIA-dagloon

Het UWV heeft bij een werkloze werknemer een dagloonverlagende maatregel toegepast op zijn WW-uitkering. De werknemer wordt ziek vanuit de WW en krijgt uiteindelijk een WIA-uitkering. Het UWV past echter de eerdere maatregel toe op het dagloon van de WIA-uitkering, op grond van artikel 16, lid 4,...

Lees meer


Transitievergoeding verduisteren in salaris mag niet!

Een uitzendonderneming verlengt een arbeidsovereenkomst, maar stelt de transitievergoeding niet te kunnen doorberekenen aan de opdrachtgever. In de arbeidsovereenkomst staat daarom dat het salaris inclusief transitievergoeding is en dat een deel moet worden terugbetaald als de werknemer hierop to...

Lees meer


Loon tijdens non-actiefstelling is loon tegenwoordige dienstbetrekking

Een werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over het loon tijdens een non-actiefstelling. De werkgever is van mening dat dat loon is aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking. Tegenover het loon bestond namelijk geen verplichting meer om arbeid te verrichten. Alsdan z...

Lees meer


Wijziging arbeidsvoorwaarden levert geen extra arbeidsovereenkomst op

Werkgever en werknemer wijzigen tijdens de tweede arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden, gezien de promotie van administratief naar juridisch medewerker. Daarna wordt nog een arbeidsovereenkomst gesloten. Is daardoor uiteindelijk een vierde contract ontstaan ‒ en daarmee dus ook een dienstv...

Lees meer


Vervanger is niet altijd in dienstbetrekking

Als een zzp’er hetzelfde werk doet als de werknemers van de opdrachtgever, is er per definitie sprake van een dienstbetrekking; een dergelijk geluid is nog weleens te horen. Het zou dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een zzp’er in te huren als vervanger van een werknemer. Dit berust echte...

Lees meer


Onvolledige brief advocaat haalt ontslag op staande voet onderuit

Een werkgever ontslaat zijn werknemer tijdens een gesprek op staande voet. De door de werkgever ingeschakelde advocaat stuurt de werknemer vervolgens een brief waarin alleen staat dat deze op staande voet is ontslagen. Everything seems perfect. De werknemer start echter een procedure met het verw...

Lees meer


Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terug van 2 naar 1 jaar!

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers gaat terug van 2 naar 1 jaar. Dit heeft de Ministerraad onlangs besloten. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijk...

Lees meer


Geldt vrijwaringsbeding bij arbeidsongevallen voor inlener ook na overtreding Arbowet?

Een bedrijf (de uitlener) leent personeel uit aan een ander bedrijf (de inlener). Beide grote bedrijven sluiten een mantelovereenkomst met elkaar. Daarin vrijwaart de uitlener de inlener zonder voorbehoud van alle aanspraken van derden vanwege bedrijfsongevallen, die verband houden met of voortvl...

Lees meer


Niet alleen de VAR wordt afgeschaft!

U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de V...

Lees meer


Werkgevers betalen meer dan transitievergoeding

Ontslagzaken worden sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht vaker geschikt. Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de transitievergoeding. De oude kantonrechtersformule wordt daarbij weer van stal gehaald. Dit omdat werkgevers niet het risico willen lopen dat de rechter weig...

Lees meer


Firmante aansprakelijk voor schulden vof vóór toetreding

Een vrouw treedt op 19 oktober 2011 toe tot een vennootschap onder firma (vof). Op diezelfde dag treedt een zittende vennoot uit. Er is dan nog één andere vennoot. Een ontevreden klant vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen tegenover hem in 2007. Omdat de vof en de and...

Lees meer


Aansprakelijkheid uittredende vennoot vof


Een uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die hij als vennoot is aangegaan. Dit geldt ook voor toekomstige verplichtingen uit huurovereenkomsten die zijn aangegaan op het moment dat hij nog vennoot was. De uitgetreden vennoot kan dus bijvoorbeeld nog worden aangesproke...

Lees meer


'Fictieve' opzegtermijn WW verdwijnt in 2016

Indien bij een opzegging van het dienstverband door een werkgever of bij een ontslag met wederzijds goedvinden de wettelijke opzegtermijn niet in acht werd genomen, weigerde het UWV toekenning van een werkloosheidsuitkering over de niet in acht genomen opzegtermijn. Via het wetsvoorstel Verzamelw...

Lees meer


Positie curator in faillissement verder versterkt

De positie van de curator in een faillissement wordt verder versterkt. Daartoe worden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen en de plicht tot het overleggen van de administratie in een faillissement verder aangescherpt. Daarnaast krijgt de fraudesignalerende rol van de curator een wetteli...

Lees meer


Algemene voorwaarden krachteloos bij niet-naleving informatieplicht

Hanteert uw cliënt algemene voorwaarden? Let wel, voordat hij kan profiteren van het gemak van algemene voorwaarden, moet hij eerst aan enkele wettelijke vereisten voldoen. De belangrijkste hiervan is de informatieplicht. Uw cliënt moet als gebruiker (verkoper) de afnemer (koper) voldoende in d...

Lees meer


Schadevergoedingsplicht bij uittreding coöperatie voldoende kenbaar

Enkele leden van een melkveecoöperatie zeggen hun lidmaatschap op en weigeren de daarvoor verschuldigde schadevergoeding te betalen. Zij vinden de omvang van de vergoeding onvoldoende bepaalbaar en kenbaar. Volgens de statuten moet een deskundige de omvang van de vergoeding berekenen op basis va...

Lees meer


Verhuurder mag huuropzegging winkel intrekken

Een verhuurder van winkelruimte zegt de huur op wegens een voorgenomen renovatie. De huurder stemt daar niet mee in en wil onder meer een afkoopvergoeding. De onderhandelingen hierover lopen vast. De verhuurder trekt daarop de opzegging in en verlengt de huur met 5 jaar. De rollen draaien dan om....

Lees meer


Instemmen met beëindiging dienstverband door zieke werknemer is benadelingshandeling

Een zieke werknemer die in zijn eerste twee ziektejaren zonder deugdelijke reden instemt met de beëindiging van zijn dienstverband, geeft daarmee het recht op loondoorbetaling bij ziekte op. Hierdoor zal hem of haar een uitkering Ziektewet worden geweigerd wegens het plegen van een benadelingsha...

Lees meer


Nieuwe Regeling aanwijzing DGA

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. De nieuwe regeling noemt de voorwaarden waaronder een statutair bestuurder van een vennootschap als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan worden aangemerkt. Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft ...

Lees meer


Naam curator al bekend vóór faillietverklaring

Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan de ondernemer al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. De ondernemer bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop va...

Lees meer


Eerste rechtspraak over aanzegplicht (Wwz)

De eerste rechtspraak over de aanzegplicht is een feit. In een procedure kwam vast te staan dat de aanzegplicht op de nieuwe werkgever overging vanwege overname van de onderneming. Maar de vergoeding vanwege niet aanzeggen is ook verschuldigd als de overeenkomst voor bepaalde tijd is voortgezet. ...

Lees meer


VAR afgeschaft in 2016 - nu al overeenkomsten voorleggen?

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Daardoor verdwijnt de VAR per 2016, als de Eerste Kamer na het zomerreces de wet aanneemt. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er...

Lees meer


Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd aangenomen


De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2016 verder omhoog. Dit regelt de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, die op 2 juni jl. is aangenomen. In 2016 gaat de AOW-leeftijd voor ouderen die na 29 september 1950 maar voor 1 juli 1951 zijn geboren, met 1 maand omhoog....

Lees meer


Transitievergoeding kleine werkgevers valt niet mee

Kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële situatie verkeren, mogen een fors lagere transitievergoeding betalen. Dit maakt de Wet werk en zekerheid mogelijk. De cumulatieve eisen hiervoor staan in artikel 24 van de onlangs bekend gemaakte Ontslagregeling...

Lees meer


Advies inzake payroll vanwege wijziging 1 juli 2015

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 voor alle payrollwerknemers
De nieuwe ontslagregels voor payrollwerknemers zullen door de nieuwe ontslagregeling vanaf 1 juli 2015 voor alle arbeidsovereenkomsten gelden. Alle payrollwerknemers hebben dan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die r...

Lees meer


Geen dringend eigen gebruik bij opzegging huur bedrijfspand


Een verhuurder stelt het door hem verhuurde bedrijfspand nodig te hebben voor eigen gebruik en zegt daarom de huur op. Hij beperkte zich echter tot de enkele mededeling dat hij een advieskantoor wil beginnen. Hij licht niet toe over welke activiteiten het gaat, welke stappen hij in dit v...

Lees meer


Dividenduitkering in zicht van faillissement: onbehoorlijk bestuur?

Kort voordat zijn BV failliet gaat, verkoopt een DGA de aandelen van zijn BV aan een BV van een familielid. In het kader van de overname keert de DGA bovendien dividend uit en gaat zijn BV nog diverse leningen aan met familieleden. De curator van de failliete BV stelt dat de DGA zich schuldig hee...

Lees meer


Beherend vennoot ook aansprakelijk voor schulden vóór zijn toetreden

Een man treedt in augustus 2010 als beherend vennoot toe tot een bestaande commanditaire vennootschap (CV). Een half jaar na zijn toetreden legt een bedrijfstakpensioenfonds twaalf ambtshalve aanslagen op voor de pensioenpremies in de periode februari 2010 tot en met februari 2011. De beherend ve...

Lees meer


Ook tussentijdse beëindiging bij faillissement voor huur roerende zaken?

De wet bepaalt dat verplichtingen uit overeenkomsten doorlopen ondanks een faillissement. Een uitzondering hierop geldt echter voor huurovereenkomsten (artikel 39 Faillissementswet). De curator of verhuurder kan die tussentijds beëindigen vanaf de datum van faillietverklaring van de huurder en d...

Lees meer


Geen boete bij niet overgegaan franchisecontract

Een franchisegever sluit in 2006 een franchisecontract met een franchisenemer. Daarin staat dat de franchisegever bevoegd is om de rechten uit dit contract aan een derde over te dragen. In 2010 brengt hij het franchisecontract in een BV in, zonder de franchisenemer daarvan op de hoogte te stellen...

Lees meer


Faillissement aanvragen: wanneer kan een vordering een steunvordering zijn?

Weet u hoe u het faillissement moet aanvragen van een schuldenaar? Er moeten ten minste twee schuldeisers/vorderingen zijn, maar dat betekent niet dat alle schuldeisers ook de faillissementsaanvraag moeten doen. Dat kan één schuldeiser doen, mits hij kan aantonen dat er andere schuldeisers zijn...

Lees meer


Onderneem actie tegen financieringscontracten met renteswaps

n het verleden hebben veel ondernemers financieringsovereenkomsten gesloten met een renteswap. Door de rentedalingen van de aflopen jaren hebben veel contracten echter een negatieve waarde gekregen. Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschond...

Lees meer


Rabobank schond zorgplicht met verkoop derivaten aan ondernemer

De rechtbank in Den Haag heeft Rabobank een tik op de vingers gegeven in een zaak over rentederivaten.

Volgens de rechter heeft de bank zijn zorgplicht geschonden bij de verkoop van deze complexe financiële producten aan een Rotterdamse vastgoedondernemer. Dat staat in een tussenv...

Lees meer


Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

De Ministerraad heef...

Lees meer


No-riskpolis in 2015 beschikbaar bij aannemen gemeentelijke kandidaten garantiebaan

Werkgevers die gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan in dienst hebben vanuit de banenafspraak, kunnen in 2015 een no-riskpolis (uitkering ZW) krijgen. Hierover hebben het UWV en de VNG afspraken gemaakt. Doelstelling is de no-riskpolis voor deze doelgroep wettelijk te regelen per 1 januari...

Lees meer


Diefstal = diefstal

Een oproepkracht die werkzaam is in een espressobar steekt € 0,50 in haar zak en wordt om die reden op staande voet ontslagen. Is die sanctie te zwaar? De kantonrechter oordeelt dat de geringe waarde hier van ondergeschikt belang is; de werkgever kan immers niet langer vertrouwen op deze werkne...

Lees meer


Hoogste rechter zet streep door 'tijdelijk vast contract'

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.

Het betreft een za...

Lees meer


Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap

Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde t...

Lees meer


Gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week in geval van min-maxcontract

Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat.

Een min-maxcontract is een flexibel arb...

Lees meer


Stijging ontslag vanwege gedrag op sociale media

Het aantal ontslagen door een verkeerde opmerking op sociale media groeit.
Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Volgens DAS, een van de grootste juridische dienstverleners van Nederlanders is een tiende van het aantal ontslagen het gevolg van een misstap op sociale media. In...

Lees meer


Vaker krediet voor bedrijven

Het lukt bedrijven vaker om krediet aan te trekken. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Dat blijkt uit een enquête onder 1400 bedrijven die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) samen m...

Lees meer


Vordering op bestuurder of commissaris vervalt als u niet tijdig klaagt!

Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
‘De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.’
Lees meerOnderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

​Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de ev...

Lees meer


Het eenzijdig terugdraaien van een gehonoreerde urenuitbreiding is niet mogelijk

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 31 juli 2014 dat het eenzijdig terugdraaien van de eenmaal gehonoreerde uitbreiding van de zijde van de werkgever niet mogelijk is.

Het nieuwe beleid van het strikt volgen van artikel 21, eerste lid, van het ARAR, in die z...

Lees meer


Schadevergoeding na doorzoeken privé-mail van werknemer

De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges.

In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij het verbod op...

Lees meer


Kifid wordt geschillencommissie bij rentederivaten

Het financiële klachteninstituut Kifid krijgt een rol als geschillencommissie tussen banken en mkb-ondernemers die een probleem hebben met de rentederivaten die ze bij hun bank hebben afgenomen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kondigde dat woensdag aan in een Tweede K...

Lees meer


Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig in verband met weigeren vakantie

Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW.

Uit artikel 7:638 BW volgt dat de werkgever werknemer ...

Lees meer


De precontractuele fase

De wet bepaalt dat overeenkomsten (contracten) tot stand komen door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Nodig is dat er tussen partijen wilsovereenstemming bestaat. Boodschappen doen, tanken, naar de film gaan: in het dagelijks leven sluiten we tal van ov...

Lees meer


Dossieropbouw: gesneden koek of toch niet?

Als u afscheid wilt nemen van een werknemer wegens disfunctioneren, is een dossier cruciaal. Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een zaak waar de werkgever geen dossier had. Een door haar gegeven ontslag op staande voet hield geen stand en een door haar gedaan (voorwaardelijk) ontbindings...

Lees meer


Nieuw ontslagrecht: geen keuze meer voor UWV of kantonrechter

Binnen het geldende ontslagrecht heeft een werkgever, wanneer hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen, in beginsel de keuze om:

1. na verkrijging van een ontslagvergunning bij het UWV, de arbeidsovereenkomst op te zeggen; of
2. de kantonrechter te v...

Lees meer


Opstelten faciliteert doorstart bedrijven

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een do...

Lees meer


Statutair bestuurder of gewoon werknemer? Op onjuiste wijze ontslagen?

In deze zaak boog de kantonrechter zich over de vraag of een werknemer was aangesteld als statutair directeur of als “gewone” werknemer. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een gewoon dienstverband, hetgeen tot gevolg had dat het dienstverband niet door middel van een bestuursbes...

Lees meer


Onbeperkt aangaan van opvolgende arbeidsovereenkomsten

In artikel 7:668a BW is onder andere bepaald dat indien meer dan drie voor bepaald tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.

In de zaak die ...

Lees meer


Ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd wegens het versturen van onrespectvolle e-mails over een collega?

De kantonrechter te Arnhem heeft zich op 10 oktober 2013 uitgelaten over het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit wegens het feit dat een van zijn werknemers tijdens werktijd privé e-mail berichten aan werknemer X heeft gezonden, waarin hij zich...

Lees meer


Minimumloon voor flexwerkers

Flexwerkers met een opdrachtovereenkomst, zoals veel postbodes en krantenbezorgers, krijgen recht op het wettelijk minimumloon.

De Tweede Kamer steunt waarschijnlijk in ruime meerderheid een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, bleek donderdag.

Lees meerTe late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Vanwege een te late afwijzing van een financieringsaanvraag is de bank gehouden de contractuele boete uit de koopovereenkomst als schadevergoeding te betalen. De bank vorderde juist betaling door de cliënten van de door de bank uitbetaalde bankgarantie. De rechtbank wees deze vordering van de ba...

Lees meer


Loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten bij niet-meewerkende zieke werknemer?

In de rechtspraak bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of het loon van een zieke werknemer geheel kan worden stopgezet wanneer deze werknemer weigert passende arbeid te verrichten, terwijl hij daartoe wel in staat wordt geacht. In dit artikel komt een uitspraak aan bod die, wat m...

Lees meer


Gooien van warme koffie in het gezicht van een collega een reden voor ontslag op staande voet?

De kantonrechter te Haarlem heeft zich op 1 augustus 2013 uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet ontslagen mocht worden, omdat een werknemer warme koffie in het gezicht van een collega heeft gegooid. De kantonrechter oordeelt dat gelet op alle omstandigheden van het geval er ge...

Lees meer


Tweet tweet: gevoelige online gegevens in de arbeidsrelatie

Onze (online) privé-gegevens mogen op warme belangstelling rekenen van allerlei partijen zoals buitenlandse overheden en adverteerders. Voor veel mensen is dit zo’n abstract gegeven dat men zich er niet erg druk om maakt. Het kan echter heel concreet worden op het moment dat werkgevers en coll...

Lees meer


Ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude op te sporen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust onbehoorlijk ondernemerschap, dat een bedrijf te gronde kan richten en grote maatsc...

Lees meer


Kennelijk onredelijk ontslag 57-jarige werknemer, die 27 jaar in dienst is

Op 17 juni 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de vraag of een opzegging van een arbeidsovereenkomst van een 57-jarige werknemer, die 27 jaar in dienst was bij een producent en leverancier van uitvaartkisten en urnen, kennelijk onredelijk is. De kantonrechter heeft voor het...

Lees meer


Coulante houding bank bij hypotheekschuld

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde op 13 mei 2013 dat in het huidige economische tij, waarin voor veel woningen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch betere tijden indien een bank tot ope...

Lees meer


Ontbindingsverzoek door werknemer vanwege scheldende werkgever

Een ontbindingsverzoek wordt in de meeste gevallen gedaan door een werkgever. Een werknemer kan echter ook een ontbindingsverzoekschrift indienen bij de kantonrechter indien hij vindt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. De voornaamste reden dat een werknemer, in plaats van zelf onts...

Lees meer


Bruikleenovereenkomst of huurovereenkomst?

Huur wordt in artikel 7:201 BW omschreven als de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Men kan zich afvragen wat moet worden...

Lees meer


Loonsanctie indien werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet naleeft

In de zaak die op 3 april 2013 in kort geding voor de kantonrechter Groningen speelde, liet de kantonrechter zich uit over de vraag of een door de werkgever aan werknemer opgelegde loonsanctie (wegens het niet naleven van de re-integratieverplichtingen) ziet op het volledige loon dan wel slechts ...

Lees meer


Geen verplichting voor werkgever tot aanpassing werkzaamheden voor werknemer

Werkneemster is op 13 oktober 1992 in dienst getreden bij werkgever (een groot warenhuis). Sinds oktober 2008 is werkneemster ingedeeld in de functie van Verkoopadviseur B. In deze functie moet werkneemster veel lopen en staan. Vanaf september 2005 heeft werkneemster deze functie niet meer kunnen...

Lees meer


De risico's van het bedrijfsuitje voor rekening van werkgever?

Nu de temperatuur buiten weer omhoog gaat en de zon zich vaker laat zien, is voor veel werkgevers de tijd aangebroken om het jaarlijkse personeelsuitje te organiseren. Vele leuke ideeën passeren de revue, maar werkgevers dienen zich goed te realiseren wat de risico's van de geplande activiteite...

Lees meer


Derde mkb'ers heeft moeite met verlofregels

Ouderschapsverlof wordt door meer dan een derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verkeerd ingeschat.

Deze ondernemers denken dat hun werknemers recht hebben op maximaal twee maanden verlof, terwijl het in werkelijkheid kan oplopen tot een halfjaar. Dat blijkt uit d...

Lees meer


Uitschelden is niet altijd een reden voor een ontslag op staande voet

Ook op de werkvloer schiet men wel eens verbaal uit de slof. Soms gaat dat zo ver dat een werkgever daarin aanleiding ziet voor ontslag op staande voet. Recentelijk werd een dergelijke zaak voorgelegd aan de kantonrechter in Amsterdam. De vraag was of uitschelden van een teamleidster een dringend...

Lees meer


Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn.
Deze wijziging zou aanvankelijk per 1...

Lees meer


Einde van het 0-uren contract?

Het is al wel vaker gezegd: het Nederlandse arbeidsrecht is nogal "gepolariseerd" in die zin dat er een groot verschil is tussen de bescherming van vaste krachten (werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) die een grote ontslagbescherming genieten, en flexwerkers di...

Lees meer


Schadevergoeding voor een vastgesteld bestemmingsplan

De aansprakelijkheid van de overheid is te onderscheiden in aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aansprakelijkheid wegens rechtmatige daad. Er is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad bij het handelen of nalaten van een overheidsorgaan in strijd met een rechtsnorm. De overheid kan ...

Lees meer


Onderbouwing van ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen

In de zaak die op 26 november 2012 voor de sector kanton van de rechtbank Alkmaar (locatie Hoorn)
speelde, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV ter beoordeling van de
vraag of zich een noodzaak voordoet voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst om...

Lees meer


Wet plattelandswoningen

Romantisch wonen in het buitengebied? Per 1 januari 2013 wordt het mogelijk plattelandswoningen in het
buitengebied toe te staan. Het wetsvoorstel plattelandswoningen dat door het vorige kabinet al was ingediend
treedt dan in werking. Op grond daarvan kunnen gemeenten voormalige agr...

Lees meer


Aantal startende ondernemers gedaald met 15 procent

Bijna 104.000 personen zijn vorig jaar een onderneming begonnen. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011, een daling van 15 procent.

In totaal hebben deze ondernemers 121.400 nieuwe bedrijven opgericht. Dit blijkt uit het maandag gepubliceerde Startersprofiel 2012 van Kamer van...

Lees meer


Help! Mijn afnemer is failliet!

Het aantal faillissementen, met name in de bouw, is de afgelopen maanden fors gestegen. De kans is groot dat ook u te maken krijgt met het faillissement van een van uw afnemers. Maar wat betekent het faillissement van een klant eigenlijk voor u als ondernemer?

Wanneer een bedrijf f...

Lees meer


Let op uw huwelijkse voorwaarden!

Weet u nog wat er in uw huwelijkse voorwaarden staat? Is uw persoonlijke en financiële situatie nog dezelfde als op het moment dat u de huwelijkse voorwaarden maakte? Het antwoord op ten minste één van deze vragen zal waarschijnlijk "nee" zijn. Dat is bij veel echtparen het geval!<...

Lees meer


Sprake van opvolgend werkgeverschap na faillissement?

De kantonrechter te Apeldoorn boog zich onlangs over de vraag of er sprake was van opvolgend werkgeverschap na faillissement en of hierdoor tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.

Juridisch kader
In de wet is in artikel 7:668a BW geregeld o...

Lees meer


Niet naleven re-integratieverplichting en controle voorschriften door zieke werkneemster: reden voor ontslag?

In de zaak die onlangs voor de kantonrechter Rotterdam speelde, verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werkneemster met als reden dat werkneemster herhaaldelijk niet haar re-integratieverplichtingen en controle voorschriften tijdens ziekte zou naleven.
Lees meerFaxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief

Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief
21-11-2012

X bericht Y per fax dat hij zijn abonnement opzegt. Het verzendbericht vermeldt dat één pagina is verstuurd en dat het resultaat ‘ok’ is. Y stelt met een beroep op zijn algemene ...

Lees meer


Nieuwe wet beperkt hoogte incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht die de incassopraktijken flink aan banden zal leggen.

Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli...

Lees meer