First-Line Juristen

Vordering op bestuurder of commissaris vervalt als u niet tijdig klaagt!

Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
‘De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.’

Dit is wat wordt aangeduid als ‘de klachtplicht’. De klachtplicht is in de laatste jaren onderwerp van veel procedures geweest en de niet naleving daarvan heeft heel wat vorderingen doen stranden.

Betekenis en reikwijdte klachtplicht
Wat houdt de klachtplicht nu precies in? De klachtplicht is de verplichting om binnen bekwame tijd te klagen als er een prestatie is geleverd die niet voldoet aan de verbintenis. De gedachte achter de klachtplicht is dat de partij die de gebrekkige prestatie levert, beschermd moet worden tegen verwijten die laat kenbaar worden gemaakt, en om die reden moeilijk(er) te weerleggen zijn dan wanneer er tijdig was geklaagd. Doorgaans komt de klachtplicht om de hoek kijken als er een prestatie is geleverd onder een overeenkomst, die niet aan die overeenkomst voldoet. Denk aan diensten die zijn geleverd waar u niet tevreden over bent of goederen die zijn geleverd die niet conform de afspraken zijn.

De reikwijdte van de klachtplicht is echter breder. De klachtplicht strekt zich zelfs uit tot vorderingen die een vennootschap heeft jegens haar bestuurders of commissarissen vanwege onbehoorlijk bestuur of onbehoorlijk toezicht. Althans, dat vindt rechtbank Midden-Nederland.

Klachtplicht bij bestuurders- of commissarissenaansprakelijkheid
Rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 december 2014 een uitspraak gewezen. In die zaak was de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap aan de orde. De rechtbank wees een groot deel van de verwijten af omdat er niet tijdig was geklaagd door degene die de bestuurders aansprak.
Dit is overigens niet de eerste keer dat rechtbank Midden-Nederland een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid wegens het niet tijdig klagen afwijst. Vorig jaar oordeelde deze rechtbank in de Landis uitspraak (19 juni 2013), waarin de aansprakelijkheid van de bestuurders en commissarissen van het Landis concern aan de orde was, dat de klachtplicht van toepassing is op vorderingen op grond van bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid.

Bij mijn weten zijn er geen andere uitspraken waarin hetzelfde is beslist. Door sommige auteurs wordt verdedigd dat de klachtplicht niet bedoeld is voor toepassing in dergelijke aansprakelijkheidskwesties. Hoe dat ook zij, zolang de Hoge Raad zich hierover niet heeft uitgelaten, zijn de uitspraken van rechtbank Midden-Nederland richtinggevend. Voorzichtigheid is dus geboden.

Gevolgen niet naleving klachtplicht
Wat is nu het gevolg van het niet naleven van de klachtplicht? Wordt er niet tijdig geklaagd, dan verliest de schuldeiser de rechten en aanspraken die hij op basis van de gebrekkige prestatie had. Toegespitst op zaken waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder of commissaris aan de orde is, brengt de niet naleving van de klachtplicht met zich mee dat de genoemde functionarissen niet meer aangesproken kunnen worden wegens onbehoorlijke taakvervulling. Een nogal verstrekkende consequentie dus.

De klachtplicht moet overigens niet worden verward met de verjaringstermijn. Het is mogelijk dat de verjaring nog niet is ingetreden maar dat de vordering niet meer geldend gemaakt kan worden omdat er niet tijdig is geklaagd.
Wilt u een bestuurder of commissaris aansprakelijk stellen? Wees alert en klaag tijdig over de onbehoorlijke taakvervulling!

Bron: rechtennieuws.nlTerug naar nieuwsoverzicht