First-Line Juristen

Onderneem actie tegen financieringscontracten met renteswaps

n het verleden hebben veel ondernemers financieringsovereenkomsten gesloten met een renteswap. Door de rentedalingen van de aflopen jaren hebben veel contracten echter een negatieve waarde gekregen. Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden in een renteswapzaak. Zij had haar cliënt beter moeten informeren over de grote risico’s en zij had zich ervan moeten vergewissen of haar cliënt zich daarvan bewust was. Ook had de bank moeten nagaan of de swaps afgestemd waren op de lening, voor wat betreft de dekkingsgraad en de looptijd. Kortom, deze uitspraak biedt voldoende munitie voor actie…

Tip
Controleer bij uw cliënten of zij met hun bank financieringsovereenkomsten hebben gesloten met een renteswap. De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomsten inmiddels negatief is geworden. Zij kunnen de bank dan aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld bij de afkoop van de renteswap.

Tot voor kort was de gang naar de rechter hiervoor het meest gebruikelijk, maar sinds eind januari 2015 kunt u hiervoor ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De meeste banken zijn bij het Kifid aangesloten en hebben ingestemd met deze wijze van klachtenafhandeling. Voordeel is dat de relatie van uw cliënt met zijn bank minder onder druk komt te staan dan bij een gerechtelijke procedure. Bovendien is een procedure bij het Kifid sneller en goedkoper.Terug naar nieuwsoverzicht