First-Line Juristen

Advies inzake payroll vanwege wijziging 1 juli 2015

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 voor alle payrollwerknemers
De nieuwe ontslagregels voor payrollwerknemers zullen door de nieuwe ontslagregeling vanaf 1 juli 2015 voor alle arbeidsovereenkomsten gelden. Alle payrollwerknemers hebben dan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende werkgever. Dit heeft verregaande gevolgen.

Gevolg reorganisatie
Bij een reorganisatie zal de inlenende werkgever het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen bij de selectie van de werknemer(s) hij moet voordragen voor ontslag. Dit houdt kortgezegd in dat de werkgever de werknemers met een uitwisselbare functie indeelt in wettelijk voorgeschreven categorieën. Voor iedere categorie brengt hij in kaart wanneer de werknemer in dienst is getreden. Dan geldt ‘last in, first out’. De werknemer met de ‘oudste’ indiensttredingsdatum heeft in beginsel dus de meeste rechten. De inlenende werkgever hoefde bij deze afspiegeling geen rekening te houden met payrollwerknemers. Per 1 juli 2015 wel. De payrollwerknemers moeten in de afspiegeling worden meegenomen gelijk aan de werknemers die in dienst zijn van de inlenende werkgever.

Dit kan dus voor u betekenen dat de inlenende werkgever eigen werknemers moet ontslaan, terwijl payrollwerknemers in dienst blijven. Het ontslag van de payrollwerknemer blijft echter voorbehouden aan het payrollbedrijf. Deze dient dus de procedure bij het UWV te voeren.

Wordt vervolgens deze ontslagvergunning verleend vanwege bedrijfseconomische redenen, dan zal het UWV net als bij de ‘eigen werknemer’ de zogenaamde 26-wekenclausule hieraan verbinden. Deze clausule houdt in, dat dat als er bij de inlenende werkgever binnen 26 weken na de toestemming van het UWV een vacature ontstaat voor dezelfde werkzaamheden deze vacature de payrollwerknemer moet worden voorgehouden.

Gevolg bij disfunctioneren
Het UWV zal uitsluitend aan de payrollwerkgever toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding verlenen als aan de voorwaarden voor een ontslag wegens onvoldoende functioneren bij (en door) de inlenende werkgever is voldaan. Een dergelijke aanvraag zal worden beoordeeld op gelijke wijze als wanneer de inlenende werkgever voor de gewone werknemer een ontslagvergunning zou vragen.

Transitievergoeding
Een werknemer met een dienstverband langer dan twee jaar die onvrijwillig ontslag krijgt, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is geen transitievergoeding verschuldigd. Uiteraard zullen werkgever en werknemer dan wel gezamenlijk de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt, moeten uitwerken. Veelal zal dan ook een vergoeding worden overeengekomen. Ook als de medewerker zelf opzegt, is geen transitievergoeding verschuldigd. Deze vergoedingsplicht geldt voor alle werkgevers, dus ook voor de payrollwerkgever.

Advies
De samenwerking tussen de payrollwerkgever en de inlenende werkgever was belangrijk en wordt steeds belangrijker. Zeker gezien de ontslagbescherming die alle payrollwerknemers toekomt vanaf 1 juli 2015. Bij een disfunctionerende payrollwerknemer is het wenselijk intensief overleg te hebben met de payrollwerkgever zodat deze op de hoogte is. Eventueel kan deze ook aanschuiven bij gesprekken betreffende het functioneren van de werknemer. De payrollwerkgever zal immers de ontslagaanvraag bij het UWV moeten indienen om het ontslag van de betreffende payrollwerknemer te bereiken.

Verder is van belang het personeelsbestand goed in beeld te hebben bij het aantrekken van payrollwerknemers in verband met het afspiegelingsbeginsel.

Voor zover dit nog niet is gebeurd, is het raadzaam de payrollcontracten in overeenstemming te brengen met de nieuwe ontslagregels. Ook bij het sluiten van nieuwe payrollcontracten kan het zinvol zijn afspraken met de payrollwerkgever te maken over mogelijke risico’s verbonden aan de nieuwe ontslagregels. Denk daarbij aan de transitievergoeding die de payrollwerkgever na 1 juli 2015 bij een dienstverband langer dan twee jaar zal moeten voldoen. Deze ‘extra’ kosten zal de payrollwerkgever aan de inlenende werkgever willen doorbelasten.Terug naar nieuwsoverzicht