First-Line Juristen

Kifid opent klachtenloket voor het MKB

Mkb-ondernemers met klachten over financieringen kunnen sinds 1 juli jl. terecht bij het Kifid. Zij konden zich tot die datum alleen via de rechter verzetten tegen maatregelen van de bank, zoals het eenzijdig verhogen van rente en het opzeggen of opeisen van een krediet. Maar procederen is te kos...

Lees meer


Schadevergoedingsplicht bij uittreding coöperatie voldoende kenbaar

Enkele leden van een melkveecoöperatie zeggen hun lidmaatschap op en weigeren de daarvoor verschuldigde schadevergoeding te betalen. Zij vinden de omvang van de vergoeding onvoldoende bepaalbaar en kenbaar. Volgens de statuten moet een deskundige de omvang van de vergoeding berekenen op basis va...

Lees meer


Verhuurder mag huuropzegging winkel intrekken

Een verhuurder van winkelruimte zegt de huur op wegens een voorgenomen renovatie. De huurder stemt daar niet mee in en wil onder meer een afkoopvergoeding. De onderhandelingen hierover lopen vast. De verhuurder trekt daarop de opzegging in en verlengt de huur met 5 jaar. De rollen draaien dan om....

Lees meer


Instemmen met beëindiging dienstverband door zieke werknemer is benadelingshandeling

Een zieke werknemer die in zijn eerste twee ziektejaren zonder deugdelijke reden instemt met de beëindiging van zijn dienstverband, geeft daarmee het recht op loondoorbetaling bij ziekte op. Hierdoor zal hem of haar een uitkering Ziektewet worden geweigerd wegens het plegen van een benadelingsha...

Lees meer


Nieuwe Regeling aanwijzing DGA

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. De nieuwe regeling noemt de voorwaarden waaronder een statutair bestuurder van een vennootschap als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan worden aangemerkt. Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft ...

Lees meer