First-Line Juristen

Aansprakelijkheid gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?


Maakt u een fout, dan bent u aansprakelijk voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Algemene voorwaarden gelden echter alleen als deze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit kan persoonl...

Lees meer


S&O-verklaring vanaf 2017 overdraagbaar


Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een S&O-verklaring – achteraf bezien – door de verkeerde werkgever is aa...

Lees meer


Dit kun je niet maken: bedreiging van de directeur

Een ontslag op staande voet strandt nogal eens, omdat een rechter alle omstandigheden van het geval moet meewegen. Maar niet in deze zaak. Een werknemer wilde tijdens een personeelsavond zijn directeur te lijf gaan en mishandeling kon alleen worden voorkomen doordat collega’s ingrepen. Al eerde...

Lees meer


Nieuwe arbowet zorgt voor (flinke) kostenstijging werkgevers


Werkgevers gaan de nieuwe arbowet in hun portemonnee voelen. De toename van de kosten is vooral toe te schrijven aan extra dienstverlening door werkgevers en nieuwe contracten. Ruim 70% van de arbodiensten heeft aangegeven dat de gemiddelde arbokosten per werknemer met meer dan 5% gaan s...

Lees meer


Gewijzigde arbowet: versterkte rol bedrijfsarts en meer rechten voor werknemers

Waarschijnlijk per 1 juli 2017 treden de wijzigingen in werking van de arbowet die de Eerste Kamer op 24 januari jl. heeft aangenomen. Deze wijzigingen versterken en verduidelijken de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Zo krijgen de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging...

Lees meer


Onvolledige brief advocaat haalt ontslag op staande voet onderuit

Een werkgever ontslaat zijn werknemer tijdens een gesprek op staande voet. De door de werkgever ingeschakelde advocaat stuurt de werknemer vervolgens een brief waarin alleen staat dat deze op staande voet is ontslagen. Everything seems perfect. De werknemer start echter een procedure met het verw...

Lees meer


Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terug van 2 naar 1 jaar!

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers gaat terug van 2 naar 1 jaar. Dit heeft de Ministerraad onlangs besloten. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijk...

Lees meer


Geldt vrijwaringsbeding bij arbeidsongevallen voor inlener ook na overtreding Arbowet?

Een bedrijf (de uitlener) leent personeel uit aan een ander bedrijf (de inlener). Beide grote bedrijven sluiten een mantelovereenkomst met elkaar. Daarin vrijwaart de uitlener de inlener zonder voorbehoud van alle aanspraken van derden vanwege bedrijfsongevallen, die verband houden met of voortvl...

Lees meer


Niet alleen de VAR wordt afgeschaft!

U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de V...

Lees meer


Rabobank schond zorgplicht met verkoop derivaten aan ondernemer

De rechtbank in Den Haag heeft Rabobank een tik op de vingers gegeven in een zaak over rentederivaten.

Volgens de rechter heeft de bank zijn zorgplicht geschonden bij de verkoop van deze complexe financiële producten aan een Rotterdamse vastgoedondernemer. Dat staat in een tussenv...

Lees meer


Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

De Ministerraad heef...

Lees meer


No-riskpolis in 2015 beschikbaar bij aannemen gemeentelijke kandidaten garantiebaan

Werkgevers die gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan in dienst hebben vanuit de banenafspraak, kunnen in 2015 een no-riskpolis (uitkering ZW) krijgen. Hierover hebben het UWV en de VNG afspraken gemaakt. Doelstelling is de no-riskpolis voor deze doelgroep wettelijk te regelen per 1 januari...

Lees meer


Diefstal = diefstal

Een oproepkracht die werkzaam is in een espressobar steekt € 0,50 in haar zak en wordt om die reden op staande voet ontslagen. Is die sanctie te zwaar? De kantonrechter oordeelt dat de geringe waarde hier van ondergeschikt belang is; de werkgever kan immers niet langer vertrouwen op deze werkne...

Lees meer


Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn.
Deze wijziging zou aanvankelijk per 1...

Lees meer


Einde van het 0-uren contract?

Het is al wel vaker gezegd: het Nederlandse arbeidsrecht is nogal "gepolariseerd" in die zin dat er een groot verschil is tussen de bescherming van vaste krachten (werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) die een grote ontslagbescherming genieten, en flexwerkers di...

Lees meer


Schadevergoeding voor een vastgesteld bestemmingsplan

De aansprakelijkheid van de overheid is te onderscheiden in aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en aansprakelijkheid wegens rechtmatige daad. Er is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad bij het handelen of nalaten van een overheidsorgaan in strijd met een rechtsnorm. De overheid kan ...

Lees meer


Onderbouwing van ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen

In de zaak die op 26 november 2012 voor de sector kanton van de rechtbank Alkmaar (locatie Hoorn)
speelde, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV ter beoordeling van de
vraag of zich een noodzaak voordoet voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst om...

Lees meer


Wet plattelandswoningen

Romantisch wonen in het buitengebied? Per 1 januari 2013 wordt het mogelijk plattelandswoningen in het
buitengebied toe te staan. Het wetsvoorstel plattelandswoningen dat door het vorige kabinet al was ingediend
treedt dan in werking. Op grond daarvan kunnen gemeenten voormalige agr...

Lees meer


Aantal startende ondernemers gedaald met 15 procent

Bijna 104.000 personen zijn vorig jaar een onderneming begonnen. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011, een daling van 15 procent.

In totaal hebben deze ondernemers 121.400 nieuwe bedrijven opgericht. Dit blijkt uit het maandag gepubliceerde Startersprofiel 2012 van Kamer van...

Lees meer