First-Line Juristen

Geen dringend eigen gebruik bij opzegging huur bedrijfspand


Een verhuurder stelt het door hem verhuurde bedrijfspand nodig te hebben voor eigen gebruik en zegt daarom de huur op. Hij beperkte zich echter tot de enkele mededeling dat hij een advieskantoor wil beginnen. Hij licht niet toe over welke activiteiten het gaat, welke stappen hij in dit v...

Lees meer


Dividenduitkering in zicht van faillissement: onbehoorlijk bestuur?

Kort voordat zijn BV failliet gaat, verkoopt een DGA de aandelen van zijn BV aan een BV van een familielid. In het kader van de overname keert de DGA bovendien dividend uit en gaat zijn BV nog diverse leningen aan met familieleden. De curator van de failliete BV stelt dat de DGA zich schuldig hee...

Lees meer


Beherend vennoot ook aansprakelijk voor schulden vóór zijn toetreden

Een man treedt in augustus 2010 als beherend vennoot toe tot een bestaande commanditaire vennootschap (CV). Een half jaar na zijn toetreden legt een bedrijfstakpensioenfonds twaalf ambtshalve aanslagen op voor de pensioenpremies in de periode februari 2010 tot en met februari 2011. De beherend ve...

Lees meer


Bruikleenovereenkomst of huurovereenkomst?

Huur wordt in artikel 7:201 BW omschreven als de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Men kan zich afvragen wat moet worden...

Lees meer


Loonsanctie indien werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet naleeft

In de zaak die op 3 april 2013 in kort geding voor de kantonrechter Groningen speelde, liet de kantonrechter zich uit over de vraag of een door de werkgever aan werknemer opgelegde loonsanctie (wegens het niet naleven van de re-integratieverplichtingen) ziet op het volledige loon dan wel slechts ...

Lees meer


Geen verplichting voor werkgever tot aanpassing werkzaamheden voor werknemer

Werkneemster is op 13 oktober 1992 in dienst getreden bij werkgever (een groot warenhuis). Sinds oktober 2008 is werkneemster ingedeeld in de functie van Verkoopadviseur B. In deze functie moet werkneemster veel lopen en staan. Vanaf september 2005 heeft werkneemster deze functie niet meer kunnen...

Lees meer


De risico's van het bedrijfsuitje voor rekening van werkgever?

Nu de temperatuur buiten weer omhoog gaat en de zon zich vaker laat zien, is voor veel werkgevers de tijd aangebroken om het jaarlijkse personeelsuitje te organiseren. Vele leuke ideeën passeren de revue, maar werkgevers dienen zich goed te realiseren wat de risico's van de geplande activiteite...

Lees meer