First-Line Juristen

WW-maatregel mag niet doorwerken in WIA-dagloon

Het UWV heeft bij een werkloze werknemer een dagloonverlagende maatregel toegepast op zijn WW-uitkering. De werknemer wordt ziek vanuit de WW en krijgt uiteindelijk een WIA-uitkering. Het UWV past echter de eerdere maatregel toe op het dagloon van de WIA-uitkering, op grond van artikel 16, lid 4,...

Lees meer


Transitievergoeding verduisteren in salaris mag niet!

Een uitzendonderneming verlengt een arbeidsovereenkomst, maar stelt de transitievergoeding niet te kunnen doorberekenen aan de opdrachtgever. In de arbeidsovereenkomst staat daarom dat het salaris inclusief transitievergoeding is en dat een deel moet worden terugbetaald als de werknemer hierop to...

Lees meer


Loon tijdens non-actiefstelling is loon tegenwoordige dienstbetrekking

Een werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over het loon tijdens een non-actiefstelling. De werkgever is van mening dat dat loon is aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking. Tegenover het loon bestond namelijk geen verplichting meer om arbeid te verrichten. Alsdan z...

Lees meer


Firmante aansprakelijk voor schulden vof vóór toetreding

Een vrouw treedt op 19 oktober 2011 toe tot een vennootschap onder firma (vof). Op diezelfde dag treedt een zittende vennoot uit. Er is dan nog één andere vennoot. Een ontevreden klant vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen tegenover hem in 2007. Omdat de vof en de and...

Lees meer


Aansprakelijkheid uittredende vennoot vof


Een uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die hij als vennoot is aangegaan. Dit geldt ook voor toekomstige verplichtingen uit huurovereenkomsten die zijn aangegaan op het moment dat hij nog vennoot was. De uitgetreden vennoot kan dus bijvoorbeeld nog worden aangesproke...

Lees meer


Opstelten faciliteert doorstart bedrijven

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een do...

Lees meer


Statutair bestuurder of gewoon werknemer? Op onjuiste wijze ontslagen?

In deze zaak boog de kantonrechter zich over de vraag of een werknemer was aangesteld als statutair directeur of als “gewone” werknemer. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een gewoon dienstverband, hetgeen tot gevolg had dat het dienstverband niet door middel van een bestuursbes...

Lees meer


Onbeperkt aangaan van opvolgende arbeidsovereenkomsten

In artikel 7:668a BW is onder andere bepaald dat indien meer dan drie voor bepaald tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.

In de zaak die ...

Lees meer


Ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd wegens het versturen van onrespectvolle e-mails over een collega?

De kantonrechter te Arnhem heeft zich op 10 oktober 2013 uitgelaten over het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit wegens het feit dat een van zijn werknemers tijdens werktijd privé e-mail berichten aan werknemer X heeft gezonden, waarin hij zich...

Lees meer


Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief

Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief
21-11-2012

X bericht Y per fax dat hij zijn abonnement opzegt. Het verzendbericht vermeldt dat één pagina is verstuurd en dat het resultaat ‘ok’ is. Y stelt met een beroep op zijn algemene ...

Lees meer