First-Line Juristen

Indirect bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde factuur


Een bv heeft in het verleden financiële diensten verricht voor een architecten-bv die sinds november 2010 failliet is. De bv stuurt een factuur op naam van deze architecten-bv aan haar holding-bv. Die betaalt een deel van de factuur, maar het restbedrag blijft onbetaald. De holding-bv w...

Lees meer


Selectieve betaling leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Een bv drijft een privékliniek. Zij is daarvoor bankleningen aangegaan. Als de bv haar betalingsverplichtingen niet meer nakomt, volgt een waarschuwing van de bank. Wanneer de betalingen uitblijven zegt de bank het krediet op. Kort daarna gaat de kliniek failliet. De bank daagt de bv en de bestu...

Lees meer


Positie curator in faillissement verder versterkt

De positie van de curator in een faillissement wordt verder versterkt. Daartoe worden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen en de plicht tot het overleggen van de administratie in een faillissement verder aangescherpt. Daarnaast krijgt de fraudesignalerende rol van de curator een wetteli...

Lees meer


Algemene voorwaarden krachteloos bij niet-naleving informatieplicht

Hanteert uw cliënt algemene voorwaarden? Let wel, voordat hij kan profiteren van het gemak van algemene voorwaarden, moet hij eerst aan enkele wettelijke vereisten voldoen. De belangrijkste hiervan is de informatieplicht. Uw cliënt moet als gebruiker (verkoper) de afnemer (koper) voldoende in d...

Lees meer


Het eenzijdig terugdraaien van een gehonoreerde urenuitbreiding is niet mogelijk

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 31 juli 2014 dat het eenzijdig terugdraaien van de eenmaal gehonoreerde uitbreiding van de zijde van de werkgever niet mogelijk is.

Het nieuwe beleid van het strikt volgen van artikel 21, eerste lid, van het ARAR, in die z...

Lees meer


Te late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Vanwege een te late afwijzing van een financieringsaanvraag is de bank gehouden de contractuele boete uit de koopovereenkomst als schadevergoeding te betalen. De bank vorderde juist betaling door de cliënten van de door de bank uitbetaalde bankgarantie. De rechtbank wees deze vordering van de ba...

Lees meer


Loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten bij niet-meewerkende zieke werknemer?

In de rechtspraak bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of het loon van een zieke werknemer geheel kan worden stopgezet wanneer deze werknemer weigert passende arbeid te verrichten, terwijl hij daartoe wel in staat wordt geacht. In dit artikel komt een uitspraak aan bod die, wat m...

Lees meer


Gooien van warme koffie in het gezicht van een collega een reden voor ontslag op staande voet?

De kantonrechter te Haarlem heeft zich op 1 augustus 2013 uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet ontslagen mocht worden, omdat een werknemer warme koffie in het gezicht van een collega heeft gegooid. De kantonrechter oordeelt dat gelet op alle omstandigheden van het geval er ge...

Lees meer


Nieuwe wet beperkt hoogte incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht die de incassopraktijken flink aan banden zal leggen.

Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli...

Lees meer